KVKK

OP.DR. MERT DEMİREL ESTETİK CERRAHİ KLİNİĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Op.Dr. Mert Demirel Estetik Cerrahi Kliniği (Doktor ya da Klinik olarak anılacaktır), hastalarının, ziyaretçilerinin ve iş ortaklarının kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini son derece önemsemektedir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (Aydınlatma Metni) Op.Dr.Mert Demirel’in Klinik faaliyetleri kapsamında sizlerin kişisel verilerinin şeffaf ve hukuka uygun şekilde işlenmesi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesine ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır.

Aydınlatma Metni’nde, Klinik olarak aşağıda detayları verilen veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Bu konuda daha detaylı bilgi için www.mertdemirel.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Veri Sorumlusu

Op.Dr. Mert Demirel Klinik Estetik Cerrahi Kliniği

Bağdat Caddesi Santral Apartmanı 292/8 Caddebostan / İstanbul

0216 504 18 10

info@mertdemirel.com

mert.demirel@hs06.kep.tr

Kanun uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü veriniz ve aşağıda belirtilen özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz yukarıda adı ve adresi belirtilen veri sorumlusu Doktor tarafından işlenir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Başta sağlık verileriniz olmak üzere, kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; hasta bilgi formunda belirtilen veriler; kimlik verileriniz; Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız; bize nereden ulaştığınız; başvuru amacınız; sürekli kullandığınız ilaç bilgisi; kronik hastalıklarınız, geçirmiş olduğunuz cerrahi müdahaleler ve tarihleri; acil durumda ulaşabileceğimiz kişi bilgileri; reşit olmamanız durumunda veya bilincinizin kapalı olduğu durumlarda süreçleri yönetebilmek için yasal temsilcinizin kimlik ve iletişim verileri; banka hesap numaranız, iban numaranız şeklinde finansal verileriniz; dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz şeklinde tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verileriniz;  hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız; biz talep etmesek de istek/geri bildirim aşamasında bize bildirdiğiniz verileriniz; açık rıza vermeniz hâlinde işlem öncesi ve işlem sonrası fotoğraflarınız; sağlık güvenceniz, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; elektronik posta, mektup ve/veya sair iletişim vasıtaları aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz; web sitemiz üzerinden elde edilen gezinme bilgileri, ip adresi, tarayıcı bilgileri, www.mert.demirel.com adresine ve sosyal medya hesaplarına girerek kendi rızanızla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz kişisel veriler ve sağlık verileri, kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, fotoğraflar, form bilgileriniz;  Kliniğimiz ortak alanlarında fiziksel mekân güvenliğini sağlamak adına temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kliniğimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve meşru menfaati kapsamında güvenlik kamerası ile alınan görsel verileriniz Kanun kapsamında işlenir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi

Kişisel verileriniz Kliniğimiz tarafından hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve meşru menfaatimiz kapsamında faaliyetlerimizi denetlemek ve yürütmek amacıyla toplanır.  Dijital ortamlarda elektronik yöntemlerle, fiziksel ortamlarda kâğıt üzerinde verileriniz toplanır. Kliniğimizde iş süreçlerinin yürütülmesi çerçevesinde; hasta bilgi formları, ödeme bilgileri, şikâyet/talep/iletişim formları ile yaptığınız bildirimler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurtdışı işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, dâhil olmak üzere toplanır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz Klinik tarafından aşağıdaki sebepler dahilinde işlenir:

 • Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi’nin 5-10’uncu maddeleri.
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470-486 madde hükümleri,
 • Tıbbi Deontoloji Tüzüğü,
 • Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 1’inci, 2’nci, 5’inci-32’nci maddeleri, 37-43’üncü maddeleri.
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 3’üncü maddesinin b bendi, 9’uncu maddesinin c bendi.
 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 27’nci maddesinin 1-2-3-4 ve 7’nci fıkraları.
 • Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği,
 • Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 26’ncı maddesinin 2’nci fıkrası.
 • Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin 3’üncü fıkrası.
 • Vergi Usûl Kanunu’nun 236’ncı ve 237’nci maddeleri.
 • Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik’in 2’nci maddesinin 1’inci fıkrası, 11 ve 12’nci maddeleri.
 • 1174 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 1’inci ve 2’nci maddeleri
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, yer alan hukuki yükümlülüklerimizi ve talep ettiğiniz hizmetlerin gereklerini yerine getirmek,
 • Kliniğimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi kapsamında; İlaç ve tıbbi cihaz temini; randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirme; sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi ve hasta memnuniyetinin ölçülmesi
 • Kliniğimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi ve size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,
 • Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilmesi ve hasta memnuniyetinin ölçülmesi,
 • Kliniğimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır ve yasal mevzuat ve açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlara; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, online ödeme sistemlerine, özel sigorta kapsamında hizmet almışsanız ilgili sigorta şirketine şikayetlerinizin giderilmesi ve size daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için alt yapı sağlayıcısına, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için birlikte çalıştığımız sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına; şikayetlerinizin ya da hasıl olan bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için Kliniğimizin çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, denetçilerine ve de yukarıda anılan mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılır. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılır.

Kliniğimizin Sağlık Turizmi Yetki Belgesi kapsamında yabancı hasta hizmeti vermesi söz konusu olduğundan global şekilde yürütülen sağlık hizmetleri kapsamında yabancı hasta (T.C. vatandaşı olmayan) olmanız hâlinde, pasaport kimlik bilgileri, finans bilgileri, uygulanacak olan tedavi ile sınırlı olmak üzere sağlık verileri açık rızanız ile yetkili Kamu Kurum ve kuruluşları ile paylaşılır.

Bunun dışında kişisel Verileriniz yurt içi veya yurt dışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmaz. Kişisel Verilerinizin yukarıda belirtilen haller dışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarımının gerekmesi halinde buna ilişkin olarak tarafınıza ayrıca bilgilendirme yapılır ve gerekiyorsa açık rızanız alınır.

Kanun’un 11’inci maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kliniğimize iletmeniz durumunda Kliniğimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kliniğimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 2. e) Kanunun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 3. f)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 4. g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

Kanun gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Kliniğimize iletebilirsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici gerekli belgeleri de sağlayarak Kliniğimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Kliniğimize Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, https://mertdemirel.com/ adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında İlgili Kişi Bilgi Talep Formu belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tevsik edici gerekli belgeleri de sağlayarak yapılmasını öneriyoruz.

Başvurularınızı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirtilen ve daha sonra belirlenecek yöntemlerle, İlgili Kişi Bilgi Talep Formu ile şahsen Kliniğimize gelerek, noter vasıtasıyla Op.Dr.Mert Demirel, Bağdat Cad. Santral Apt. 292/8 Caddebostan İSTANBUL adresine formu doldurmak suretiyle, Güvenli elektronik imza ile veya mobil imza ile, kep adresiniz üzerinden mert.demirel@hs06.kep.tr adresine ya da ıslak imzalı dilekçeniz ile yazılı olarak sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresinizden info@mertdemirel.com adresine  tarafımıza iletebilirsiniz.

Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.

Op.Dr. Mert Demirel Estetik Cerrahi Kliniği

Bağdat Cad. Santral Apt. 292/8 Caddebostan İSTANBUL

www.mertdemirel.com

 (0216) 504 18 10

TurkeyUSA